Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wlasciwe przyczyny rozwoju musza lezec

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Właściwe przyczyny rozwoju muszą leżeć znacznie głębiej. Niezwykle ważny jest fakt, że substancja wzrostowa w stanie aktywnym (w przeciwieństwie do formy nieaktywnej) jest tr a n s portowana w komórce biegunowo — tylko w jednym kierunku. Polaryzacja komórki ma więc, jak to już wspomniano, znaczenie nadrzędne w odniesieniu do prądów substancji wzrostowych przy zjawiskach rozwojowych. Różna wrażliwość komórek i zawiązków organów na sub— stancje wzrostowe powinna być traktowana już jako wynik pewnego zróżnicowania. Jest więc jasne, że korelacja hormonalna, wywołana istnieniem prądów substancji wzrostowych, nie wywiera działania kształtotwórczego, lecz tylko pobudza lub hamuje twórczą działalność plazmy. Ilość tych substancji określa przy tym intensywność wzrostu elongacyjnego, a w pewnym ograniczonym zakresie — również intensywność podziałów. Zasadniczym problemem fizjologii rozwoju jest jednak ustalenie przyczyn specyficznego kształtowania się rośliny, tj. przyczyn tworzenia przez komó rki embrionalne określonych organów, takich jak kwiaty, liście, korzenie itd. 3. Substancje organotwórcze i kształtotwórcze Przypuszczano już dawno opierając się zwłaszcza na wynikach doświadczeń regeneracyjnych, że w rozwoju roślin mogłyby grać rolę specyficzne substancj e organ o twór cze i kształtot w ó r c z e. Substancje te, wytwarzane w ściśle określonych ośrodkach, pobudzałyby hormonalnie plazmę komórek embrionalnych do kształtowania właściwych organów. Początkowo wydawało się, Że stymulujące szybkość wzrostu elongacyjnego substancje wzrostowe typu auksyn, których działanie nie ogranicza sie jednak tylko do tego procesu, mogłyby wywiera& wpływ organotwórczy, Przez nałożenie na łodygę pasty zawierającej substancje wzrostowe, posypanie proszkiem zawietającym te związki lub zanurzenie ich do odpowiednich roztworów (np. do procentowego kwasu b-indolooctowego) można wywołać u wielu roślin tworzenie się licznych korzeni. Przyczyną tego zjawiska może być to, Że wiele roślin ma, powyżej węzłów łodygi embrionalne zawiązki korzeni, niewidoczne na zewnątrz; substancje Wzrostowe pobudzają dalszy ich rozwój; mogą się też one tworzyć na nowo z perycyklu lub kambium (ryc. 284). [hasła pokrewne: ,lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Auchan gazetka biedronka gazetka lidl gazetka