Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wlasnosc panstwowa w kapitalizmie jest

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2018

Własność państwowa w kapitalizmie jest zbio- rową własnością kapitalistów; wartość dodatkowa wytwarza- na w przedsiębiorstwach państwowych jest źródłem finanso- wania różnych metod interwencjonizmu państwcwego. któ- rego głównym celem jest – jak wykazaliśmy – utrzymanie kapitalistycznego sposobu produkcji. Własność państwowa istniała w różnych formacjach spo- łeczno-ekonomicznych i w różnych sposobach produkcji 1. Zawsze jednak oznaczała zbiorową własność środków pro- dukcji klasy panującej ekonomicznie i politycznie. Charak- ter i cele własności państwowej zależą więc od tego, jaka klasa kontroluje państwo, jakiej klasie jest ono podporząd- kowane. Decydującą sprawą jest również zagadnienie wła- dzy politycznej w danym państwie. W gospodarce kapitalistycznej, sektor państwowy naj- wcześniej, bo jeszcze w okresie kapitalizmu wolnokonkuren- cyjnego, powstawał w tych gałęziach, w których rozwój sił wytwórczych i zasoby zainwestowanego kapitału nie gwaran- 7 Własność państwowa istniała już w niewolniczym sposobie produk- cji oraz w feudalizmie. Zyski z tej własności stanowiły źródło luksu- sowej konsumpcji władców, jak również pewnych wydatków ogólno- państwowych, jak utrzymywanie armii czy podejmowanie pewnych inwęstycji (np. nawadnianie, wznoszenie okazałych’ budowli). Wydatki te służą więc klasom znajdującym się u władzy. Interwencjonizm gospodarczy Były to gałęzie nierentowne. jak infrastruktura i usługi komunalne. Pierwotnie, w okresie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, inwestycje państwowe w usługach .i infrastrukturze miały pa celu poprawę rentowności innych gałęzi gospodarki. Gdy jednak dochodzi do podejmowania świadomych pierwszych kroków interwencjonistycznych w gospodarce, pierwszopla- nowym celem staje się zmniejszenie rozmiarów bezrobocia, ‘które w latach 1929 – 1933 wzrosło do nie spotykanych roz- miarów. Wzrost zatrudnienia miał zapewnić osłabienie rady- kalizacji mas ludowych, a równocześnie zwiększenie popytu konsumpcyjnego, co byłoby z kolei czynnikiem poprawiają- cym ogólną koniunkturę gospodarczą. Przykładem pierwszych rozwiązań tego typu był program ekonomiczny wprowadzony w USA w 1933 ‘r.s, Program ten obejmował m.in. wprowadzenie ubezpieczeń dla bezrobot- nych, ustalenie ustawowego minimum płac i podjęcie szeregu robót publicznych, które miały dać bezrobotnym zatrudnie- nie. [patrz też: , wyposażenie biur, agencja hostess, tanie odbitki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agencja hostess tanie odbitki wyposażenie biur