Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wobec tego warunkiem wyjsciowym do

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Wobec tego warunkiem wyjściowym do reprodukcji rozszerzone] będzie nierówność s: I(V+M) >nc. Gdyby w gospodarce przeważał kapitałooszczędny typ postępu technicznego, wówczas nierówność ta nie musiałaby występować. Pa = V+M-Me. Nierówność ta wynika z faktu, że w reprodukcji rozszerzonej nie cała wartość dodatkowa jest przeznaczana na konsumpcję. Część war- tości dodatkowej, którą oznaczymy jako Me, zostaje przeznaczona na zakup dodatkowych środków produkcji; część; którą oznaczymy jako Mv. jest przeznaczona na zakup dodatkowej siły roboczej. Łącznie Me+Mv oznaczają akumulowaną część wartości dodatkowe]. Pozcstała część, oznaczona przez MK jest przeznaczona na konsump- cję. Czyli: . M = MK+Mv+Me. Jeżeli cała wartość dodatkowa nie jest konsumowana, znaczy to, że ogólny popyt na środki konsumpcji w obu działach będzie. mniejszy przy przejściu do reprodukcji rozszerzonej od tej wielkOści Popytu na środki konsumpcji, jaka miałaby miejsce, gdyby’ w gospodarce utrzymywała się reprodukcja prosta. . Obecnie popyt na środki konsumpcji równa się dotychczasowej wy- sokości płac roboczych (V) powiększonej o płace dodatkowo zatrud- nionych robotników (Mv) oraz konsumowanej części wartości dodat~o- wej (MK). Produkcja działu II musi odpowtadać wielkości popytu konsump- cyjnego obu działów. Zatem: Pa = V+Mv+Mx, Oba działy zgłaszają równocześnie większe zapotrzebowanie na środki produkcji niż zapotrzebowanie, jakie występowało w reproduk- cji prostej. Obecnie, jak już podkreślaliśmy, środki produkcji są nie- zbędne zarówno do odtworzenia zużytego kapitału stałego, jak i do jego powiększenia. Globalny popyt na środki produkcji wyniesie zatem w obu dzia- łach C+Me. Ogólna równowaga rynkowa popytu i podaży na środki prcdukcji będzie spełniona, jeżeli: t I(C+ V +M) = l(C+Mc)+U(C+Mc), akumulacja mogłaby się dokonać przez wykorzystanie za- oszczędzonych (przez zmniejszenie nakładów środków produkcji na jednostkę wyrobu) środków produkcji. Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej albo: PI = C+Mc. Równanie wymiany międzydziałowej należy obecnie zaplsać: I(V+Mv+MK} = II(C+Md. Z równań równowagi wynikają też niezbędne proporcje między produkcją i akumulacją działu I oraz produkcją i akumulacją dzia- łu II: Pl C+Mc 1> = V+M-Mc [przypisy: , lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Auchan gazetka biedronka gazetka lidl gazetka