Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Woda zbiorników naturalnych dla zamiesz-

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Woda zbiorników naturalnych dla zamiesz- kujących je zwierząt i roślin jest nie tylko podłożem, zewnętrznym siedliskiem życia: jest ona tutaj głów- nym pośrednikiem w dziele przemiany materii między światem organicznym i mineralnym, a równocześnie dzięki wyjątkowej zdolności rozpuszczania ciał sta- łych i gazowych generalnym niejako receptorem produktów metabolizmu odbywającego się w jego obrębie. Ten sui generis uniwersalizm biotyczny hydrosfery różni się dosyć istotnie od bardziej jedno- stajnej pod tym względem atmosfery . – środowiska życiowego ustrojów lądowych” (Lityński). Biochemicy i fizjolodzy dawno zwrócili uwagę na znamienny fakt wydalania zasadniczo . różnych koń- cowych produktów przemiany białkowej u zwierząt wodnych i lądowych. Ogólnie wyróżnia się trzy . główne typy przemiany białkowej, w zależności od przewagi ostatecznego produktu azotowego wydala- nego z organizmu. U jednych zwierząt powstaje głów- nie amoniak -. sole amonowe; u innych kwas mo- czowy; u trzecich wreszcie mocznik – wszystkie jako końcowe produkty przemian białkowych. Każdy z tych typów charakteryzuje jednak nie tylko jakąś okre- śloną grupę systematyczną zwierząt, ale raczej śro- dowisko w którym żyje .. U. zwierząt wodnych tak kręgowych. jak i bezkrę- gowych przeważa w produktach wydalania amoniak, co najwidoczniej pozostaje w łączności z łatwością pozbycia się go, jako substancji trującej, tylko w śro- dowisku płynnym – wodnym. Na lądzie zwierzęciu wydalającemu substancje amoniakalne groziłoby za- trucie. Zwierzęta lądowe wydalają produkty azotowe, po- wstałe w nas~ępstwie przemian biochemicznych, pod postacią mocznika, ciała w zasadzie neutralnego, rozpuszczalnego w• wodzie, mało trującego. Ciało to charakteryzuje przemianę białkową w szczególności płazów i ssaków. W innym kierunku przebiegająca ewolucja •przy stosowania do życia lądowego, charakteryzuje taki grupy jak jaszczurki, węże, ptaki spośród kręgowców a z bezkręgowców lądowych owady i ślimaki; prowa- dzi do końcowego produktu przemian azotowych – łatwo krystalizującego prawie nierozpuszczalnegc kwasu moczowego. [więcej w: , Wykończenia mieszkań, hurtownia elektryczna, obróbka skrawaniem ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia elektryczna obróbka skrawaniem Wykończenia mieszkań