Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wprowadzenie rentownosci lub zysku jako

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2018

Wprowadzenie rentowności lub zysku jako mierników oceny pracy przedsiębiorstwa wyma- ga zatem ‘stworzenia w ramach przedsiębiorstwa i w całej gospodarce odpowiednich warunków, które pozwolą oceniać za ich pomocą faktyczne wyniki pracy przedsiębiorstwa. Pojęcie premii traktujemy bardzo szeroko. Mogą one speł- niać rolę zarówno bodźców syntetycznych, jak i wyspecjali- zowanych. Premie stanowią zmienną ruchomą część wyna- grodzenia za ilość i jakość świadczonej pracy, a kryte- rium ich przyznawania może być również ogólna racjonał- ność gospodarowania, polepszenie ogólnych wyników pra- cy przedsiębiorstwa czy zjednoczenia. Wprowadzenie do konstrukcji bodźców syntetycznych warunków wypłat premii w postaci dodatkowych zadań (np. polepszenie jakości produkcji, usprawnienie kooperacji), umożliwia uzupełnianie bodźców syntetycznych bodźcami wyspecjalizowanymi. Bodźce wyspecjalizowane, jak wiadomo, polegają na sto- sowaniu premiowania za wykonanie szczegółowych zadań. W związku z tym mają szereg wad, z powodu których nie można na nich wyłącznie oprzeć systemu bodźców eko- nomicznych w gospodarce socjalistycznej. Oto podstawowe wady czystego systemu bodźców wyspecjalizowanych: a) wielość zadań rodzi sprzeczności interesów: b) w przypadku prac nie dających się wymierzyć (funkcje kierownicze i in- ne) nie można ustalić podstawy premiowania; c) bodźce te są porządkowane w zależności od siły ich oddziaływania. co nie zawsze jest zgodne z celami ogólnymi; d) pewne kie- runki działania. pozostają poza zasięgiem oddziaływania bodźców; e) następuje ilościowe rozrastanie się bodźców I wyspecjalizowanych. . Takich wad nie mają bodźce syntetyczne, a poza tym ma- ją one tę zaletę, że gdy trzeba wyróżnić Jakieś specjalne za- dania, można zapewnić ich wykonanie przez określenie szczegółowych warunków wypłat premii. Oprócz premii funkcje bodźców spełniają również nagro- dy tym różniące się od premii, że nie wiążą się z góry ani z adresatem, ani z zadaniem. Niezależnie od tego, czy oparte są na regulaminach, czy mają charakter uznaniowy, pozwa- lają na honorowanie konkretnych osiągnięć pracownika, któ- rych się nie da ocenić w inny sposób. Nagrody nie spełniają tej roli co płaca i premia, ale uzupełniają ich oddziaływanie bodźcowe. [patrz też: , wynajem samochodów, wypożyczalnia samochodów Warszawa, regały magazynowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: regały magazynowe wynajem samochodów wypożyczalnia samochodów Warszawa