Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wspólistnienie, a wiec istnienie obok

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2018

Współistnienie, a więc istnienie obok siebie państwo różnych ustrojach społeczno-ekonomicznych, jest obiektywną koniecz- nośclą. System socjalistyczny i kapitalistyczny rozwijają się według odrębnych praw – społecznych i ekonomicznych. Są “to systemy antagonistyczne, które dzielą zasadnicze SprZECZ- ności polityczne, społeczne i ideologiczne. W teorii oraz w praktyce polityki socjalizmu głosi się tezę O zwycięstwie systemu socjalistycznego w skali światowej.. Przekonanie, że zwycięstwo odniesie ostatecznie ustrój socja- listyczny, nie jest bezpodstawne ani oparte na subiektyw- nych przesłankach. Wynika ono: a) z ogólnych praw rozwo- ju społeczeństwa ludzkiego i b) ze specyficznych praw roz- woju w warunkach panowania socjalistycznych stosunków produkcji. Obiektywną podstawę zwycięstwa socjalizmu sta- nowi zgodność socjalistycznych stosunków produkcji z wy- maganiami rozwoju sił wytwórczych 13. Można postawić pytanie czy między tezą o możliwości zwycięstwa socjalizmu w skali całego świata a głoszeniem zasad polityki pokojowego współistnienia nie występuje sprzeczność, Przy głębszej analizie okazuje się, że jest to sprzeczność jedynie pozorna. Polityka pokojowego współist- nienia państw o różnych systemach ma pełne uzasadnienie. Zakłada zwycięstwo socjalizmu w skali światowej bez ucie- kania się do ingerencji zbrojnej w wewnętrzne sprawy in- nych państw, bez wywoływania wojny światowej. Zakłada z analizy prawa nierównomierności rozwoju ekonomicznego i politycznego wynika, że przesłanki zwycięstwa socjalizmu Przesłanki zwycięstwa rewolucji socjalistycznej zostały omówio- ne w rozdziale 9. Nie oznaczato jednak, że w dobie pokojowego współistnie- nia niemożliwe są w ogóle konflikty zbrojne. Takie twier- dzenie byłoby sprzeczne z marksistowsko-leninowską teorią mówiącą o słuszności i konieczności walk narodowych i wy zwoleńczych oraz rażąco niezgodne z rzeczywistością. Dopó- ki obok państw systemu socjalistycznego będą istnieć mocar- stwa imperialistyczne, realna jest groźba wojny światowej. [patrz też: , Hale magazynowe, wynajem samochodów warszawa, schody magazynowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Hale magazynowe schody magazynowe wynajem samochodów warszawa