Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wy- jasnienie przyczyn cyklicznego rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Wy- jaśnienie przyczyn cyklicznego rozwoju gospodarki kapitali- stycznej możliwe jest jedynie w oparciu o analizę stosunków ekonomicznych kapitalizmu, podstawowych sprzeczności tego ustroju. Przyczyny cyklicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej Formalne, tzn. teoretyczne, możliwości kryzysów istnieją jeszcze przed kapitalizmem, w prostej gospodarce towarowej. Nie urzeczywistniają się jednak w postaci kryzysów nadpro- dukcji. Dópiero jednak rozwój kapitalizmu i pogłębienie się jego sprzeczności sprawiają, że możliwości kryzysów prze- kształcają się w rzeczywistość. Formalne możliwości kryzysów występujące przed kapita- lizmem były związane z wyodrębnieniem się pieniądza spo- śród innych towarów w prostej gospodarce towarowej. Teo- retyczną możliwość zaburzeń gospodarczych stwarzają szcee- gólnie dwie funkcje pieniądza: funkcja środka obiegu i funk- cja środka płatniczego. Według koncepcji Marksa, kryzysy są formalnie możliwe już w prostej gospodarce towarowej. Ponieważ jednak celem l gospodarowania jest tutaj produkcja dla konsumpcji, to wy- miana jednych wartości użytkowych na inne sprawia, że kry- zysy nadprodukcji w tej gospodarce nie występują. Dopiero wtedy. kiedy zmienia się cel gospodarowania, kiedy celem tym staje się maksymalizacja zysku, formalna możliwość kry- zysów przekształca się w rzeczywistość. Jako właściciel środków produkcji kapitalista- prywatny producent – staje się również dysponentem wy- tworzonych dóbr W prywatnych rękach znajdują się więc decyzje zarówno co -do rozmiarów produkcji, jak i co do roz- miarów popytu. Właściciele kapitału decydują o popycie na środki produk- cji; zakupują je za sumę równą wartości zużytych środków produkcji powiększoną o akumulację. Decydują też o popycie na środki konsumpcji; zakupują je dla siebie za sumę równą 7 Pierwszy kryzys, od którego rozpoczyna się cykliczny rozwój ka- pitalizmu, mial miejsce ,w Anglii w 1819 r. Pierwszy kryzys obejmu- jący kilka krajów (Anglię, Francję i Stany Zjednoczone) wybuchł w 1825 r. W tych krajach był to już okres rozwiniętego kapitalizmu. Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej konsumowanej części wartości dodatkowej. Ustalając wiel- kość zatrudnienia i wysokość jednostkowej płacy robocze] de- cydują również o zapotrzebowaniu na środki konsumpcji, ja- kie zgłosi na rynku klasa robotnicza. [hasła pokrewne: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Auchan gazetka biedronka gazetka lidl gazetka