Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wydaje sie, ze dane tablicy

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2018

Wydaje się, że dane tablicy 22 oddają stan faktyczny z du- żą dokładnością. Widać z nich również, że prawidłowością jest zbliżanie poziomów- rozwoju ekonomicznego państw so- cjalistycznych. Zaletą systemu, socjalistycznego jest to, że stwarza on szanse wyrównywania poziom w państwom należącym -do wspólnoty w wyniku planowania rozwoju społeczno-ekono- micznego oraz współpracy i pomocy wzajemnej udzielanej sobie przez państwa członkowskie RWPG. Wyrównywanie poziomów rozwoju ekonomicznego kra- jów socjalistycznych ma duże znaczenie gospodarcze i spo- łeczne. Przyspieszony rozwój regionów czy państw słabiej rozwiniętych należących do systemu socjalistycznego ozna- cza pełniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych oraz siły roboczej. Pozwala to tym samym na przyspieszenie wzrostu gospodarczego regionów zacofanych oraz systemu socjali- stycznego jako całości. Podkreślenie faktu zmniejszania się różnic poziomów roz- woju ekonomicznego państw socjalistycznych jest celowe m.in. dlatego, że różnice poziomów rozwoju państw znajdu- jących się w orbicie wpływów kapitalizmu wykazują ten- dencję akurat odwrotną. Jeżeli poziom produktu narodowego i produkcji przemysłowej na l mieszkańca rozwiniętych kra- jów kapitalistycznych przyjąć. za 100010, to produkt narodo- wy brutto (PNB) i produkcja przemysłowa średnio na l mieszkańca krajów rozwijających się wynosiły (w 0/0) 7. W rozwoju społeczno-ekonomicznym można charakteryzować nie tylko za pomocą poziomu dochodu naro- dowego, ale i za pomocą przemian strukturalnych w gospo- darce narodowej. Miernikami mogą tu być zmiany w struk- turze zatrudnienia oraz zmiany roli przemysłu w tworzeniu dochodu narodowego. Strukturę zatrudnienia w europejskich krajach socjalistycznych (dla pozostałych państw socjali- śtycznych brak porównywalnych danych) ilustrują dane. ta- blicy 23. Przy ocenie danych zawartych w tablicy 23 trzeba pamię- tać, że optymalna w sensie techniczno-ekonomicznym stru- ktura zatrudnienia przy obecnym poziomie rozwoju sił wy- twórczych w skali światowej odznacza się następującymi proporcjami: zatrudnienie w sektorze I powinno się mieś- cić Vi przedziale 10 – 20%, w sektorze II około 40%, a w III od 40% do 50% ‘ogółu czynnych zawodowo. [hasła pokrewne: , Opakowania kartonowe, blacha trapezowa, serwis niszczarek ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha trapezowa Opakowania kartonowe serwis niszczarek