Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wynika to stad, ze reprodukcja

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Wynika to stąd, że reprodukcja rozszerzona stada podstawowego bydła, a nawet (w dużej skali) trzody chlew- nej oraz związane z rozszerzeniem produkcji zwierzęcej in- westycje budowlane wymagają dłuższego-okresu. Dotyczy to również produkcji sadowniczej, VI której od momentu decyzji o rozszerzeniu skali produkcji do osiągnięcia pełnego owoco- wania nowo założonych sadów musi minąć 4 – 6 lat. Nie należy jednak bagatelizować wpływu cen na ,zmiany ,skali produkcji poszczególnych artykułów nawet w krótkich okresach, gdyż wywołują one zmiany w sposobach przezna- czania środków produkcji i odpowiednie zmiany, choć w og- raniczonym zakresie, w samej produkcji. Najłatwiej można dostrzec wpływ cen produktów rolnych na strukturę produkcji rolnej. JUż w pierwszym dwudzie- stoleciu polityki gospodarczej Polski Ludowej ujawniło się wyraźnie, jak skutecznym narzędziem w kształtowaniu tej struktury były ceny. Korzystne, opłacalne ceny buraków cukrowych, roślin oleistych, tytoniu, żywca wieprzowego itp. przyniosły szybki wzrost produkcji tych artykułów, co umożliwiło pełne pokrycie popytu na rynku wewnętrznym (poza wieprzowiną), a nawet umożliwiło dość znaczny eks- Port. Struktura: popytu zarówno na rynku wewnętrznym, jak l i w handlu zagranicznym ulega zmianie, ponieważ maleje dochodowa elastyczność popytu na produkty zywnościowe, która jest różna w odniesieniu do poszczególnych artykułów. W związku z tym odpowiednim długofalowym zmianom musi również ulegać struktura produkcji. Instrumentami mogącymi ułatwić przebieg tego procesu dostosowywania produkcji do popytu są obok prognoz i planów gospodar- czych również ceny poszczególnych produktów. Dosadnym przykładem zmiany struktury popytu’ na rynku, międzyna- rodowym były w ostatnich latach obroty cukrem i jego ceny. – Istotną rolę odgrywają ceny produktów rolnych w racjo- nalnym wykorzystaniu naturalnych warunków produkcji rolniczej i optymalnym jej rozmieszczeniu oraz w specjali- zacji przedsiębiorstw rolnych. Prawidłowe relacje cen po- szczególnych artykułów odpowiadające proporcjom spo- łecznie niezbędnych nakładów pracy i środków, sprzyjają takiemu skupianiu się uprawy i produkcji poszczególnych wykorzystanie artykułów w pewnych przedsiębiorstwach i całych rejonach, środków produkcji które umożliwia całkowite wykorzystanie naturalnego potencjału ziemi zasobów siły roboczej oraz środków trwałych. [przypisy: , fasady aluminiowe, domy drewniane, projektowanie wnętrz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy drewniane fasady aluminiowe projektowanie wnętrz