Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wypelniwszy pluco powietrzem przy powierzchni

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Wypełniwszy płuco powietrzem przy powierzchni wody i następnie ścisnąwszy otwór wejściowy, czyli zamknąwszy na- rząd oddechowy, błotniarka lub zatoczek mogą na pewen czas opuszczać się pod wodę, wyzyskując w taki sposób tę niewielką ilość pobranego z sobą powietrza, wystarczającą jednak dla mało aktywnego ich życia, – “czyszczenia” przedmiotów podwodnych z nalotu roślinnego, którym się żywią. Oddychają wyłącznie płucami także ssaki morskie foki, delfiny, wieloryby, syreny, pomimo bardzo da- leko posuniętego przystosowania do życia wodnego, przejawionego w ich rybokształtnym wyglądzie i sze- regu innych przystosowań umożliwiających im życie wodne. Wysoka organizacja i aktywne bardzo życie, równoznaczne z wielkim zapotrzebowaniem tlenowym, nie pozwala na szukanie nawet dodatkowych źródeł niezbędnego do życia pierwiastka w Środowisku wod- nym, znacznie gorzej pod tym względem zaopatrzonym od powietrza gazowego. Wszystkie pdchylenia ich orga- nizacji i zwyczaje sprowadzić można do możliwie jak największego usprawnienia mechanizmu oddycha- nia powietrzem gazowym w warunkach życia wod- ,nego (zamykane nozdrza u fok, pojedynczy otwór oddechowy na szczycie głowy u wielorybów, wytrzy- małość na długie – do godziny – przebywanie pod wodą). W przeciwieństwie do innych zwierząt wodnych wtórnego pochodzenia z lądu (larwy owadów ze skrzelotchawkami, żaby), czerpiących tlen z obu środowisk, organizacja ciała ssaków wodnych, nie- zależnie od ich rybokształtnego wyglądu zewnętrznego i innych cech wywołanych specyficznie wodnymi warunkami życia, przynajmniej pod względem odde- chowej przemiany materii jest typowo lądową, za- sadniczo odrębną niż u pierwotnych mieszkańców ży- wiołu wodnego. Je±eli w całości cech• jakiegokolwiek organizmu wodnego zechcemy doszukiwać się różnic’ pomiędzy tymi, które zostały wywołane przez specyficzne wa- runki środowiska . płynnego, w przeciwieństwie do tych, które nie mają znamion tej specyficzności i mo- głyby powstać także gdzie indziej, powiedzmy na lądzie, to narządy oddechowe – jako wskaźniki wy- sokości organizacji i intensywności przemiany materii – wysuwają się na czołowe miejsca, odróżniając or- ganizmy wodne od lądowych. [patrz też: , Firma transportowa, drzwi zewnętrzne, przyczepy samochodowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi zewnętrzne Firma transportowa przyczepy samochodowe