Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wzrost rozmiarów inwestycji dziala z

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

Wzrost rozmiarów inwestycji działa z kolei pobudzająco na całą gospodarkę. Zwiększenie eksportu, oczywiście nie jed- norazowe, ale utrzymujące się dłużej, można traktować jak inwestycje autonomiczne, jako pierwotny impuls pociągający za sobą wzrost produkcji, zatrudnienia, dalszych inwestycji, popytu itd. Rządy krajów wysoko rozwiniętych stosują zatem system premii eksportowych i subsydiów pozwalających przedsię-• biorstwom prywatnym (najczęściej monopolom) obniżać ceny towarów eksportowanych na obce rynki, po to, aby – przy wysokich cłach ochronnych zapewnić konkurencyjność swoich towarów. W dążeniu do zmniejszania dysproporcji, jakie pojawiły się w gospodarce kapitalistycznej po II wojnie światowej, a także w celu zapewnienia długofalowego rozwoju gospodarki rządy. niektórych państw (Francji, Holandii, Norwegii, Szwecji, Ja- ponii, Austrii, Włoch) zaczęły stosować pewne formy plano- wania rozwoju gospodarczego. Czynnikiem ułatwiającym planowanie ogólnogospodarcze w kapitalizmie jest rozwój sektora państwowego. W tym sek- torze bowiem plan ma w zasadzie charakter obowiązkowy. Podobnie w wymienionych krajach cały system finansowo- -budżetowy podlega bezpośredniemu planowaniu państwo- wemu. W odniesieniu do sektora prywatnego planowanie ma cha- rakter tylko indykatywny (tzn. orientujący); w tym przy- padku plan stanowi tylko informację o kierunkach decyzji ekonomicznych pożądanych z punktu widzenia długofalowe- go rozwoju. W warunkach gospodarki kapitalistycznej, przy prywatnej własności środków produkcji, planowanie ma charakter ogrą- niczony a. Państwo nie może zastosować żadnych środków Krajem najbardziej zaawansowanym w zakresie planowania jest Francja, gdzie istnieją wieloletnie plany rozwoju gospodarczego, przy- gotowywane bardzo dokładnie przez specjalną komisję i zatwierdzane przez parlament. Jednak i tutaj plan może mieć jedynie charakter indykatywny, może tylko wskazywać, jak dziedzlnę nale ża lobY w formalno-administracyjnych w celu zapewnienia realizacji planu; ograniczony jest również zakres instrumentówe kono- micznych, których mogłoby użyć, aby skłonić do jego realiza- cji indywidualnych właścicieli kapitału. [podobne: , cyklinowanie bezpyłowe, fotele gabinetowe, łóżka drewniane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie bezpyłowe fotele gabinetowe łóżka drewniane