Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Z innych nowszych ujec ogólnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Z innych nowszych ujęć ogólnych zasad ekologii zwierząt wspomnieć należy o książkach Borradaile’a, Pearse’a, Chapmana, Shelforda, Friederichsa,” Pre- nanta, porywająco napisanych przez Kaszkarowa “Za- sad ekologii zwierząt”, dających szczególnie. przejrzy- sty obraz analizy czynników ekologicznych i życia zespołowego; uwzględnia w znacznym stopniu litęraturę anglosaską i rosyjską, a także własne rozle- głe studia autora nad ekologią zwierząt pustyń środ- kowoazjatyckich, jako krańcowego terenu życia, więc szczególnie nadającego się do badań ekologicznych. W okresie powojennym można stwierdzić niebywały rozwój ekologii uwarunkowany faktem, że najwidocz- niej nadszedł czas dla syntetycznej w i e d z y o g o s- p o d a r c e p r z y r o d y, W której świat zwierząt, roślin oraz mikroorganizmy tak wielką rolę odgrywają. Niezależnie od prac specjalnych, ogłaszanych w cza- sopismach ekologicznych, samych podręczników i ksią- żek z tej dziedziny ukazał się ostatnimi laty prawdziwy potok. Wystarczy tylko wymienić autorów a więc Allee, Park i ich współpracownicy, Bates M., Boden- heimer, Balogh, Buchsbaum, Oice, Dowdeswell, Jo- hańsen B., Kendeigh, Mac Fadyen, Naumow N. P., Odum E. i H., Reid L., Schwerdtfeger F. R., Tischler W., Wauthier; zbiorowy Colloque Intern. d’Ecologie. który odbył się w Paryżu – 1950; wielką zbiorowo opracowaną ekologię morza pod redakcją Hedgpetha J., wydaną w roku 1957 przez Am. Tow. Geologiczne i wiele, wiele innych książek z tej dziedziny, których liczby nie będziemy tutaj powiększać. Obok ogólnych ujęć ekologicznych o znaczeniu ba- dań podstawowych, wiedza o gospodarce przyrody znajduje liczne zastosowania w życiu praktycznym, głównie przez swą metodę ekologiczną, kompleksową, uwzględniającą badanie naturalnych warunków życia organizmów, dynamiki ich liczebności i współzależności wzajemnych. Szeroko korzystają z ekologii takie dzie- dziny jak ochrona roślin uprawnych, hodowla zwierząt domowych, ochrona łownej zwierzyny, rybołówstwo’ morskie i śródlądowę i inne. [hasła pokrewne: , meble kuchenne, Zbiorniki betonowe, projektowanie wnętrz Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: meble kuchenne projektowanie wnętrz Kraków Zbiorniki betonowe