Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Z przedstawionych uwag na temat

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2018

Z przedstawionych uwag na temat perspektyw rewolucji socjalistycznej w dwóch grupach krajów świata kapitalisty- cznego wynika, że przesłanki zwycięstwa socjalizmu są roz- łożone nierównomiernie. Wydaje się, że znacznie większe szanse powodzenia ma obecnie rewolucja w krajach rozwi- jających się, gdzie pełniej występują przesłanki społeczno- -polityczne. Mniejsze są natomiast szanse rewolucji socjali- stycznej w większości krajów kapitalistycznych .. Widzimy więc, że w obecnej dobie główną rezerwą rewolucji są kraje rozwijające się, kraje. „trzeciego świata”. 4. Przesłanki i celowość _integracji socjalistycznej Integracja- gospodarcza oznacza politykę scalania ekonomicz- nego regionów i państw w większe organizmy i tworzenia nowych form więzi ekonomicznych. Po II wojnie światowej tendencje integracyjne występują powszechnie, co oznacza, że poza subiektywnymi dążeniami i decyzjami poszczegól- nych grup krajów oddziałują również: obiektywne przesłanki tego typu procesów. Podstawą procesów integracyjnych, ich obiektywnym uwarunkowaniem, są współczesne tendencje rozwoju sił wytwórczych: Kształtowanie nowoczesnych struktur gospodar- czych, zapewnienie .wysokie] dynamiki rozwoju społeczno- -ekonomicznego, efektywność wzrostu gospodarczego, zależy dziś głównie od możliwości wykorzystania w danym kraju efektów współczesnej rewolucji naukowo-technicznej. Roz- wój nauki i techniki, efektywne wdrożenie ich osiągnięć do, procesów produkcji społecznej, wymaga olbrzymich ilości środków materialnych i kadrowych. Wielkość potrzebnych środków materialnych przekracza z reguły możliwości posz- czególnych jednostek gospodarczych, a często całych państw. W’celu uzyskania pozytywnych rezultatów konieczne i opła- calne ‘ekonomicznie jest zjednoczenie wysiłków poszczegól- pych państw. Jedynie integracja wysiłków pozwala osiągnąć taką koncentrację sił wytwórczych,która umożliwia wyko- rzystanie osiągnięć współczesnej rewolucji naukowo-tech- nicznej z pożytkiem dla wszystkich uczestników wspólnoty socjalistycznej. Socjalistyczne stosunki społeczne istniejące w poszczegól- nych państwach systemu sprzyjają powstawaniu nowego ty- pu stosunków międzynarodowych. Stosunki te są wolne – zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej – od- sprzecznoser antagonistycznych charakterystycznych dla ustroju kapitalistycznego. [podobne: , lampy ogrodowe, podnośniki towarowe, aranżacja wnętrz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aranżacja wnętrz lampy ogrodowe podnośniki towarowe