Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Zadaniem bodzców indywidualnych jest nato-

Posted in Uncategorized  by admin
November 8th, 2018

Zadaniem bodźców indywidualnych jest nato- miast kształtowanie takich pożądanych cech pracy czy pro- duktu, na które ma wpływ indywidualny pracownik. Zestawienie bodźców i zasad ich oddziaływania zawiera tablica 17. Ponieważ płace są formą udziału pracowników- w docho- dzie narodowym, ponieważ przeznacza się na nie wielkie środki, a także ze względu na ich wagę w strukturze docho- du pracowników, mogą one stanowić główną formę bodźca ekonomicznego, oczywiście przy założeniu, że wielkość płacy zależy od. wkładu pracy. Jednakże sam fakt występowania płacy w gospodarce socjalistycznej nie świadczy jeszcze o tym, że spełnia ona rolę bodźca ekonomicznego. Płaca jest bodźcem wówczas, gdy zmienia się wraz ze zmianą podstaw, które powinny kształtować jej wielkość~ Istnieją pewne ten- dencje, które przyczyniają się do zlikwidowania lub ograni- czenia bodźcowej funkcji płacy. Do tendencji takich należy np. koncepcja płacy socjologicznej jako dochodu gwarantu- jącego warunki bytu materialnego poszczególnym osobom czy rodzinom. Jest to koncepcja równościowego podziału środków funduszu spożycia prowadząca do “spłaszczenia” płac . przez podnoszenie płac najniższych i pozostawianie bez zmian płac wyższych. Do takiego “spłaszczenia” może również do- chodzić w wyniku wzrostu kwalifikacji, a co za tym idzie wyrównywania się różnic w wydajności pracy. Wówczas jed- nak mamy do czynienia z obiektywnymi procesami, a nie z realizacją socjalnej koncepcji płacy. Bodźcową rolę płacy może ograniczać jej progresywne opo- datkowanie, gdy np. od sumy dwóch płac niższych równej jednej płacy wyższej podatek jest mniejszy niż od płacy wyż- szej. Wówczas płaca oddziaływa jako bodziec maksymalizu- jący zatrudnienie. Podobne znaczenie dla bodźcowej roli pła- cy ma uzależnianie od poziomu płacy świadczeń socjalnych w ogóle lub ich skali. W podobny sposób oddziałują wszelkie zamrożenia płac, zwłaszcza w dłuższych okresach. Nie bez związku z płacą jako bodźcem są koncepcje usta- lania cen. [podobne: , Opakowania kartonowe, meble drewniane na zamówienie, przydomowa oczyszczalnia ścieków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: meble drewniane na zamówienie Opakowania kartonowe przydomowa oczyszczalnia ścieków