Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Zarówno techniczna, jak i spoleczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2018

Zarówno techniczna, jak i społeczna rekonstrukcja rolnictwa wymaga zastąpienia przestarzałych budynków i budowli rolniczych bardziej nowoczesnymi, umożliwiającymi mechanizację w produkcji zwierzącej, gospodarce magazynowej i transpor- cie wewnętrznym. Jedynie nowoczesne budownictwo oparte na specjalizacji i metodach przemysłowych stwarza szanse wprowadzenia przemysłowych metod produkcji do rolnictwa . . Na podstawie przemysłowych technologii i intensyfikacji pro- dukcji zwierzęcej w wielkich halach produkcyjnych mogą być stworzone warunki wzrostu wydajności pracy w skali zbliżonej do przemysłu. Zastąpienie starych budynków gospodarczych w rolnic- twie nowoczesnymi budowlami, umożliwiającymi wprowa- dzanie przemysłowej technologii do rolnictwa, wymaga dość długiego czasu. Po pierwsze, okres amortyzacji budynków jest dość długi. Po drugie, budowa nowych obór, chlewni itp. wymaga poważnych nakładów pieniężnych oraz dużej ilości materiałó~ budowlanych. Po trzecie, tempo i skalę rozbudo- wy potencjału. produkcyjnego przedsiębiorstw budowlanych ograniczają zasoby materiałowe, sprzęt techniczny oraz siła pochodzenia rolniczego. W pierwszej fazie rozwoju, a zwłasz- cza w początkach uprzemysłowienia, rozwój rolnictwa hamo- robocza; zwłaszcza kwalifikowana. Po czwarte, wraz z prze- budową techniczno-produkcyjnej bazy rolnictwa konieczne jest jednocześnie odnawianie i unowocześnianie warunków bytowych. ludności wiejskiej. Następną grupą nakładów, która w coraz większym stop- Usługi a produkcja niu wpływa. na proces reprodukcji w rolnictwie, są usługi rolna na rzecz produkcji rolnej. Postęp techniczny i towarzyszą- ce mu pogłębianie się społecznegó podziału pracy prowadzą do wyodrębniania się wielu zajęć z gospodarstw rolnych i skupiania ich w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach usługowych. Dotyczy to remontów maszyn i konserwacji urządzeń technicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyj- – nych, napraw i konserwacji budynków i urządzeń wodno- -melioracyjnych, wysiewu wapna nawozowego i nawozów sztucznych, zabiegów w dziedzinie ochrony roślin, insemina- cji i lecznictwa zwierząt, transportu produktów rolnych z gos- podarstw do ośrodków zbytu i przetwarzania oraz dostawy środków produkcji do gospodarstw. [patrz też: , mycie okien, prace dekarskie, wirtualne biuro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mycie okien prace dekarskie wirtualne biuro