Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Zasadniczym swym dzialem, badaniem czynników

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Zasadniczym swym działem, badaniem czynników środowiska na zwierzęta, ekologia wkracza w dużym stopniu w fizjologię. Za pomocą metody analitycznej usiłuje drogą izolacji czynników poznać działanie każdego z osobna na zwierzęta. Przez badanie typów ekologicznych zwierząt łączy się z etologią psycho- logią, a ściślej nauką o zachowaniu się, wreszcie z mor- fologią, uosobioną w typach przystosowawczych. Środowiskowe rozsiedlenie zespołów jest, jak po- wiedzieliśmy, graniczną dziedziną ekologii i zoogeogra- fii (zoogeografia ekologiczna). Może najbardziej swoistą dziedziną ekologii jest badanie gospodarki życia zespo- łowego, swoistej części ogólnej ekonomiki przyrody, gdzie żywe organizmy stanowią zasadniczy. element w poznawaniu dróg krążenia materii i energii w eko- systemach, poprzez łańcuchy pokarmowe i całą skom- plikowaną sieć odżywczą. Tak pojęte stanowi główną treść synekologii albo biocenotyki. W praktyce oczy- wiście wszystkie te cztery główne działy ekologii zazębiają się i przeplatają często bardzo ściśle. Jednak podział zasadniczy na autekologię i synekologię z ich podziałami wydaje się być najbardziej uzasadniony. W naszym ujęciu pierwsze cztery rozdziały poświę- cone są autekologii czyli przeglądowi czynników środowiskowych i typów ekologicznych zwierząt. (lokomocyjnych, klimatycznych, odżywczych, obron- nych Itp.), omawianych w odpowiednich miejscach w rozdziałach o czynnikach; piąty omawia populacje i współzależności wewnątrzgatunkowe z. uwzględnie- niem typów ekologicznych rozrodczych i społecznych; szósty – pokrótce metody badań ilościowych, tak przecież ważne w ekologii; cztery następne traktują biocenotykę, geografię ekologiczną i ogólną rolę czło- wieka w odniesieniu do świata zwierząt, jako nauka ogólnobiologiczna, ekologia zajmuje się zarówno roślinami jak i zwierzętami. Stąd prak- tyczny jej podział także na e k o log i ę roś l i n i na e k o log i ę z w i e r z ą t, Ekologia roślin jest nawet bardziej zaawansowana od ekologii zwierząt. [podobne: , domy z drewna cena, meble na zamówienie poznań, konstrukcje stalowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy z drewna cena konstrukcje stalowe meble na zamówienie poznań