Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Zjawisko to mozna w piekny

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Zjawisko to można w piękny sposób zademonstrować na gałązkach wierzby pociętych na kawałki i zawieszonych w wilgotnej komorze. Jeżeli odcinek gałązki wisi zgodnie ze swym normalnym ułożeniem w nie uszkodzonym organie, po pewnym czasie zaczynają najpierw rozwijać sie pączki położone bliżej szczytu, gdy tymczasem u podstawy rozwijają sie korzenie, jakkolwiek i tu pączki znajdują się w wystarczającej ilości (ryc. 279). Jeżeli część gałązki zawiesimy w położeniu odwrotnym, korzenie powstają na pierwotnie dolnym końcu gałązki, a na szczytowym pędy, chociaż część podstawowa jest teraz skierowana do góry, a szczytowa w dół. Wyniki doświadczenia wskazują, że odcinek gałązki zachowuje swoją pierwotną biegunowość. Podczas szczepienia również uwidacznia się często biegunowość komórek; tylko odpowiednio zorientowane części zrastają się bez objawów zaburzeń. C. STREFY WZROSTU ORGANOW Z chwilą ukończenia pierwszego podziału zapłodnionej komórki jajowej rośliny nasiennej ustala się, jak już wspomniano, Ios obu siostrza— nych komórek. Z komórki zwróconej w kierunku okienka powstaje wieszadełko (suspensor), gdy tymczasem z drugiej komórki po wielokrotnych podziałach wykształca się właściwy zarodek. W komórkach zarodka, zachowujących dalej w pełni embrio— nalny charakter, następują dalsze procesy prowadzące do ich zróżnicowania i wykształcenia się bie— gunowości; zjawiska te obejmują teraz całe kompleksy komórek. Na stronie zarodka zwróconej do suspensora powstaje biegun korzeniowy, na przeciwległym końcu — biegun pędu, a na nim zawiązki pierwszych liści (liścieni ryc. 665). W następnych etapach rozwojowych młoda siewka rośnie na długość i różnicuje się. Jednak zawsze tylko część nowo utworzonych komórek embrionalnych podlega dalszym przernianom, reszta, znacznie mniejsza, pozostaje w stadium embrional- nym, dzieli się i pomnaża ilość plazrny. Jest to podstawowa różnica rozwojowa pomiędzy światem zwierząt i roślin. W roślinie pewne części pozostają w st a di u m embri o na Iny m, pozostałe części u legaj ą z różnico w ani u; nigdy nie przybiera ona formy zakończonej jak np. zwierzę, lecz w odpowiednich warunkach może wytwarzać i kształtować nowe organy, Zróżnicowanie na części szczytowe, zachowujące stale charakter embrionalny, oraz na strefy wzrostu i różnicowania się powoduje, że nawet w roślinach będących w dalszych fazach rozwojowych można zawsze znaleźć takie strefy, w których odbywa się tylko wzrost elongacyjny. Na ryc. 280 przedstawiono schematycznie położenie stref embrionalnych i stref wzrostu elongacyjnego w roślinie wyższej. [hasła pokrewne: , sala szkoleniowa, deska elewacyjna, centralne odkurzacze ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centralne odkurzacze deska elewacyjna sala szkoleniowa