Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Zjawisko to wystapilo prawie we

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

Zjawisko to wystąpiło prawie we wszystkich krajach socjalistycznych w postaci. okresowych niedoborów produktów żywnościowych na rynku wewnętrznym, a zwłasz- cza produktów zwierzęcych, oraz w postaci pogarszania się salda handlu zagranicznego w grupie artykułów rolno-spo- żywczych. Dlatego po stworzeniu podstaw nowoczesnego rozwoju gos- podarki w oparciu o przemysł, który mógł być już dalej roz- wijany na podstawie akumulacji w gałęziach nierolniczych, możliwe, a jednocześnie konieczne stało się przejście do fazy bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarki narodowej. Oznaczało to konieczność większego wspierania rozwoju rol- nictwa przez przemysł wytwarzający środki produkcji dla rolnictwa oraz przez rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Reasumując możemy stwierdzić.: że rolnictwo w okresie pierwszej fazy uprzemysłowienia miało do spełnienia czte- ry ważne zadania: 1) uczestnictwo w-akumulacji umożliwia- jącej szybki wzrost skali reprodukcji rozszerzonej w prze- myśle; 2) zapewnienie dopływu siły roboczej, koniecznej dla przemysłu, która pracując w przemyśle a mieszkając na wsi obniżała koszty pierwszej fazy uprzemysłowienia; 3) dostar- czenie odpowiedniej ilości żywności, a zwłaszcza produktów zwierzęcych dla rosnącej liczby ludności i pokrycie jej szyb- ko zwiększającego się i zmieniającego się popytu (wysoka elastyczność dochodowa popytu na poszczególne produkty żywnościowe); 4) uczestniczenie w eksporcie w skali pozwa- lającej na pokrywanie części importu maszyn i urządzeń tech- nicznych koniecznych dla rozbudowywanego przemysłu. 2. Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa oraz międzygałęziowe powiązania rolnictwa i przemysłu Zasadnicze znaczenie dla rozwoju rolnictwa w okresie przej- ściowym od kapitalizmu do socjalizmu miały: likwidacja wy- zysku na wsi, wzrost zainteresowania rolników wynika- mi własnej pracy, szybka rozbudowa szkolnictwa rolniczego oraz masowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych produ- centów rolnych. W ślad za tym rozszerzano inwestycje rolni- cze i zwiększano zaopatrzenie rolnictwa w środki produkcji, w które zaopatrywano coraz lepiej przygotowanych fachowo producentów, co zapewniało lepsze ich wykorzystanie i wy- soką efektywność. [przypisy: , identyfikacja wizualna, krzesła obrotowe, budowa stoisk targowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowa stoisk targowych identyfikacja wizualna krzesła obrotowe