Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Zmiany poziomu produkcji w cyklu

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Zmiany poziomu produkcji w cyklu koniunkturalnym moż- na przedstawić jak na rys. 18. Na rys. 18 AE. to krzywa produkcji przemysłowej w okre- sie cyklu koniunkturalnego. Poszczególne odcinki tej krzywej oznaczają: AB – fazę kryzysu, BC – fazę depresji, CD – fa- zę ożywienia, DE – fazę rozkwitu. Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej Oczywiście zmiany wielkości produkcji w czasie .określone- go cyklu koniunkturalnego nie muszą zawsze przebiegać ści- śle według takiej krzywej jak na rys. 18. Załamania mogą być bardziej lub mnle] gwałtowne. W każdym jednak cyklu rozmiary produkcji spadają w okresie kryzysu j rosną w okre- sie ożywienia, po to, aby w okresie rozkwitu osiągnąć poziom wyższy niż wiokresie rozkwitu w poprzednim cyklu koniunk- turalnym. W podobny sposób można by przedstawić zmiany innych wielkości ekonomicznych, ponieważ w każdej gospo- darce istnieją między nimi określone zależności. Kryzys polega na przerwaniu procesu produkcji i obiegu, na pogłębianiu się trudności w realizacji globalnego produk- tu społecznego. Nadprodukcja ma charakter względny, bo w tym samym czasie zmniejsza się globalna suma płac i maleje konsumpcja mas pracujących, a część wartości dodatkowej zostaje odłożona. Efektywny popyt zmniejsza się, co pociąga za sobą brak równowagi gospodarczej. Sprzeczność między produkcją a konsumpcją nie powstaje nagle. Narasta ona w poprzednich fazach cyklu, a w kryzysie uzewnętrznia się w sposób gwałtowny. Z drugiej jednak stro- ny, w okresie kryzysu następuje rozwiązanie tej sprzeczności i żywiołowe przywrócenie ogólnej równowagi gospodarczej. Rozwiązanie sprzeczności produkcji i reprodukcji kapitalis- tycznej w okresie kryzysu łączy się z ogromnym marnotraw- stwem zasobów środków produkcji, siły roboczej i zasobów środków konsumpcji. Jak stwierdziliśmy w poprzednim paragrafie, bezpośrednią przyczyną wybuchu kryzysu nadprodukcji jest zmniejszenie się zysku, jaki otrzymuje właściciel od wyłożonego kapitału. [hasła pokrewne: , obieg dokumentów, materiały budowlane, podesty ruchome ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: materiały budowlane obieg dokumentów podesty ruchome