Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

ZMIANY STRUKTURALNE WE WSPOLCZESNYM KAPITALIZMIE

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

ZMIANY STRUKTURALNE WE WSPOŁCZESNYM KAPITALIZMIE Pogłębianie się podstawowych sprzeczności kapitalizmu doprowadziło w pierwszej połowie xx w. do powstania pierwszego państwa socjalistycznego i do nasilenia rewolucyjnych we wspólczes- nych krajach takich jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Był to pierw- szy wyłom w światowym systemie kapitalistycznym . Sprzeczności między wysokim poziomem rozwoju sił wy- twórczych a prywatną formą przywłaszczania produktów przejawiały się w coraz ostrzejszych kryzysach nadprodukcji oraz w rosnącym bezrobociu. CorAZ bardziej jaskrawo uwi- daczniał się również nierównomierny ‘rozwój kapitalizmu w ramach gospodarki danego kraju i między różnymi krajami kapitalistycznymi. Jeżeli w XIX w. dominującą. pozycję w produkcji -i handlu światowym zajmowała Wielka Brytania, a drugie miejsce Francja, to już pod koniec XIX w. USA wyprzedziły Francję, a na początku XX w. również Wielką Brytanię. Następnie podobnie szybki wzrost dokonał się w gospodarce Niemiec; które wysunęły się na drugie miejsce (po USA). Na początku XX wieku w formalnej i ekonomicznej zależ- ności od krajów wysoko’ rozwiniętych znajdowało się 70% ludności świata, ale w krajach zależnych nasilały się już wal- ki narodowowyzwoleńcze. Obawa przed radykalizacją mas ludowych, widoczne za- grożenie całego sys~emu kapitalistycznego jako skutek nara- stania nie dających się rozwiązać sprzeczności, zrodziły pew- ne koncepcje teoretyczne “poprawiania” kapitalizmu. Nie- które z tych koncepcji wskazywały na potrzebę zwiększenia ekonomicznej roli państwa, którego działanie miało łagodzić trudności epoki imperializmu. Trzeba stwierdzić, że poglądy o konieczności powiększenia roli państwa, i to w kierunku kontrolowania przebiegu pro- cesów gospodarczych, nie od razu zyskały aprobatę w bur- żuazyjnej teorii ekonomii, a tym bardziej w praktyce. W dok- trynach ekonomicznych akceptowanych przez rządy krajów kapitalistycznych chciano stosować w odniesieniu do okresu kapitalizmu monopolistycznego i imperializmu, do okresu walk rewolucyjnych, “reguły gry” typowe dla kapitalizmu wolnokonkurencyjnego. [więcej w: , wdrożenia magento, kołki sprężyste, aplikacje mobilne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aplikacje mobilne kołki sprężyste wdrożenia magento