Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Zwiekszajac stopien wykorzystania mocy monopol

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2018

Zwiększając stopień wykorzystania mocy monopol może uzyskać wzrost stopy zysku. Monopole podejmują większe inwestycje dopiero w wyniku długotrwałego wzrostu popytu. Z kolei słabsza ekś-, pansja inwestycyjna w okresie dobrej koniunktury zmniejsza konieczność dużych ograniczen w, okresie recesji. Dlatego uważa się powszechnie, że skutkiem działania mo- nopoli jest brak fazy rozkwitu we współczesnym cyklu ko- niunkturalnym, Na skutek zmonopolizowania gospodarki duże wahania stopy’ inwestycji ustępują bowiem miejsca waha- niom krótszymi płytszym. Ponadto sztywność ceny- monopo- lowej sprzyja utrzymywaniu się przewagi podaży nad popy- tem, co utrudnia wyjście z depresji Ił: W pewnych warunkach monopole osłabiają również tempo wdrażania nowej techni- ki, co zmniejsza ogólną ekspansję gospodarczą. Działalność państwa kapitalistycznego na rzecz przeciw- działania kryzysom nadprodukcji jest czynnikiem wpływają- cym w sposób najbardziej wyraźny na złagodzenie przebiegu cyklu koniunkturalnego. Ponieważ wzrost wpływu państwa na gospodarkę jest jednym z podstawowych zjawisk współ- czesnego kapitalizmu, omawiamy ten problem dokładniej w następnym rozdziale. Tutaj zwrócimy uwagę na dwie sprawy z pogranicza działalności państwa oraz robotniczych związ- ków zawodowych i innych organizacji klasy robotniczej. Walka klasy robotniczej o poprawę warunków życia dopro- wadziła do tego~ że państwo musiało ująć• w pewne formy prawne stabilizację płac nominalnych oraz zagwarantować pewien poziom zatrudnienia. Kapitaliści nie mają obecnie mo- żliwości gwałtownego obniżania płac nominalnych w czasie kryzysu, muszą więc dokonywać szybkiej modernizacji i wdrażać postęp techniczny, aby zneutralizować skutki sta- bilizacji rynku pracy i móc zwiększyć wydajność pracy. Du- ży udział pracowników nie związanych bezpośrednio z pro- dukcją w ogólnej liczbie zatrudnionych dodatkowo zwiększa udział płac w kosztach przedsiębiorstw w czasie kryzysu. Ze wszystkich tych powodów zatrudnienie w czasie spad- ków produkcji obniża się na ogół w mniejszym stopniu niż produkcja. Istotną rolę odgrywają też ubezpieczenia dla bez- robotnych, które zapewniają minimum konsumpcji w okresie kryzysu; a tym samym podtrzymują popyt konsumpCyjny na pewnym, niskim poziomie. [podobne: , podłogi drewniane, klimatyzacja precyzyjna, skoki w tandemie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzacja precyzyjna podłogi drewniane skoki w tandemie