Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Zwiekszono zwlasz- cza produkcje pracochlonnych

Posted in Uncategorized  by admin
November 7th, 2018

Zwiększono zwłasz- cza produkcję pracochłonnych roślin i produkcję zwierzęcą, która w obszarniczych majątkach była słabo rozwinięta. Poważnym ułatwieniem w tej fazie rozwoju rolnictwa był znaczny zakres samoreprodukcji gospodarstw chłopskich przy niskim poziomie ich produkcji. Umożliwiał on począt- kowo pewien wzrost produkcji rolniczej bez poważniejszego wzrostu udziału środków produkcji pochodzenia przemysło- wego. Zwiększenie liczby zwierząt następowało w oparciu o własne stado, produkcja pasz opierała się na własnych na- sionach. Nawozy naturalne, nasiona, a częściowo nawet ma- teriały budowlane miejscowego pochodzenia dawały gospo- darstwom chłopskim wprawdzie ograniczone, ale do pewnych granic możliwe ramy reprodukelt prostej, a nawet przejścio- wo i w nieznacznej skali – reprodukcji rozszerzonej. Samoreprodukeją nazywamy proces reprodukcji w drobnym gos- podaratwie chłopskim przebiegający w oparciu o własne środki pro- dukcji przy bardzo małym udziale produkt6w dostarczanych przez przemysł. Pomyślne wykonanie programu uprzemysłowienia, który był obiektywną koniecznością warunkującą przezwycięze- nie zacofania i zapewnienie dynamicznego wzrostu całej gospodarki narodowej, wymagało nie tylko odpływu siły roboczej z rolnictwa do przemysłu i budownictwa, ale rów- nież ogromnych środków finansowych i zasobów materiało- wych. W ich tworzeniu i gromadzeniu musiały wziąć udział wszystkie gałęzie gospodarki narodowej i wszystkie grupy społeczne ludności, a więc również rolnictwo i chłopi. Główną drogą szybkiego przezwyciężenia zacofania było utrzymanie umiarkowanego tempa wzrostu stopy życiowej ludności i skoncentrowanie wysiłku społeczeństwa na aku- mulacji środków na uprzemysłowienie oraz przekształcanie i unowocześnianie struktury całej gospodarki narodowej. Realizacja tych założeń oznaczała jednocześnie stworzenie warunków do likwidacji bezrobocia, tworzenia nowych miejsc pracy dla szybko zwiększającej się liczby ludności i stopniowej likwidacji przeludnienia wsi. [więcej w: , switche światłowodowe, mobilne piaskowanie, wyposażenie gastronomii ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mobilne piaskowanie switche światłowodowe wyposażenie gastronomii